închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

  • Printează această pagină
  • Măreste dimensiunea textului
  • Micşorează dimensiunea textului
Arhiva integrare europeana » Articole » Studii si traduceri

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMANIA

Traducerea acquis-ului comunitar  
Baza de date
Ghid stilistic
Terminologie

Traduceri din legislatia româneasca  
Prezentare generala
Baza de date
Link-uri la baze de date cu legislatie româneasca

Publicatii
Politici europene
Romanian Journal of European Affairs
Working papers
Publicatii privind acquis-ul comunitar

Colectii de acte de baza:
1
. Proprietate intelectualã. Acte de bazã;
2. Politica în domeniul transporturilor. Acte de bazã;
3. Politicã socialã. Acte de bazã;
4. Agriculturã. Lapte. Acte de bazã;
5. Agriculturã. Zahãr. Acte de bazã;
6. Agriculturã. Mecanisme PAC. Acte de bazã;
7. Uniunea vamalã. Acte de bazã;
8. Protectia mediului. Calitatea apei. Acte de bazã.
9. Protectia mediului. Calitatea apei. Acte de bazã - editia a 2-a revãzutã si adãugitã.
10. Agriculturã. Fondul de Garantare si Orientare Agricolã. Acte de bazã.
11. Agriculturã. Vin si produse vitivinicole. Acte de bazã.
12. Spatiu de libertate, securitate si justiþie. Acte de bazã.
13. Recunoasterea reciprocã a calificãrilor profesionale. Acte de bazã.
14. Dispozitii generale financiare. Acte de bazã.

Glosare:
1. Glosar privind Codul Vamal Comunitar, editia a II-a revãzutã.
2. Glosar lapte si produse lactate.
3. Glosar privind piata internã întocmit pe baza Cãrtii albe "Pregãtirea tãrilor asociate din Europa Centralã si de Est pentru integrarea în piata internã a Uniunii".

Tratate:
Tratat de instituire a unei Constitutii pentru Europa
Volume de dezbateri

Studii europene 

Studii de impact PAIS1 (2002)
Sinteze
1 Libera circulatie a bunurilor si serviciilor din perspectiva aderãrii României la UE:
1A.Libera circulatie a serviciilor financiare.
1B.Libera circulatie a persoanelor.
2 Politica Agricolã comunã - consecinte asupra României.
3 Liberalizarea pietelor de utilitãti publice din perspectiva aderãrii României la UE.
4 Adaptarea politicilor României la cerintele UE cu privire la taxele vamale si politica comercialã.
5 Impactul implementãrii unor directive ale UE privind protectia mediului inconjurãtor in anumite sectoare industriale din România.
6 Impactul transpunerii sistemului calitãtii din UE in anumite sectoare industriale românesti.
7 Transpunerea în România a normelor Uniunii Europene în domeniul impozitãrii indirecte (TVA si accize).
8 Compatibilitãti între cadrul românesc al politicii regionale si reglementãrile UE privind ajutoarele de stat.
9 Politica de coeziune a UE si dezvoltarea economicã si socialã la nivel regional in România.
10 Sistemul românesc de asigurãri sociale si aderarea la Uniunea Europeanã.
10 B Analiza optiunilor si implicatiilor reducerii contributiei de asigurãri sociale în România.
11 Implicatiile adoptãrii acquis-ului comunitar asupra Constitutiei României.
12 România si mãsurile UE pentru combaterea criminalitãtii economice si financiare.
13 Politica industrialã a României din perspectiva aderãrii la Uniunea Europeana.
14 Noua Economie din perspectiva aderãrii României la UE.
 
B1-1 Impactul implementãrii unor directive ale UE din domeniul apei asupra industriei, agriculturii si sistemelor de utilitãti locale.
B1-2 Impactul implementãrii in România a standardelor UE pentru protectia mediului inconjurator cu privire la zgomot.
B1-3 Impactul implementãrii in România a standardelor UE pentru protectia mediului inconjurator cu privire la poluarea atmosfericã.
B1-4 Impactul implementãrii in România a standardelor UE pentru protectia mediului inconjurator cu privire la poluarea industrialã.
B1-5 Impactul implementãrii in România a standardelor UE cu privire la accidentele majore care implicã substante periculoase.
B1-6 Metodologii propuse pentru acreditarea laboratoarelor de control al apei si mediului pentru certificarea sistemelor de management de mediu.
B1-7 Dezvoltarea prevederilor pentru conservarea Naturii in România.
B-2 Adoptarea de cãtre România a elementelor acquis-ului comunitar referitor la transportul rutier de mãrfuri.
B-3 Deschiderea Contului de Capital in România - o abordare optimã.
B-4 Impactul pentru România al introducerii contabilitãtii de angajamente pentru institutiile publice.
B-5 Implicaþia aderãrii României la UE asupra institutiilor din sectorul public.
B-6 Impactul dreptului de proprietate a nerezidentilor si apatrizilor asupra bugetului national.
 
Studii de impact PAIS2 (2004)
Sinteze
1
. Evaluarea gradului de concordanta a legislatiei românesti cu acquis-ul comunitar, pe capitole de negociere
2. Strategii de politica monetara si curs de schimb în contextul aderarii României la UE
3. Implicatiile adoptarii acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în România
4. Politica Europeana de Securitate si Aparare - element de influentare a actiunilor României în domeniul politicii de securitate si aparare
5. Fenomenul migrationist din perspectiva aderarii României la UE
6. Cerinte specifice gestionarii si implementarii Fondurilor Structurale. Experienta tarilor candidate în pregatirea pentru gestionarea Instrumentelor Structurale
7. Studiu suport pentru elaborarea Planului de Actiune privind depozitarea deseurilor industriale în vederea conformarii cu legislatia europeana
8. Analiza comparativa state membre - state candidate privind armonizarea prevederilor legale în domeniul insolvabilitatii si falimentului
9. Solutii si optiuni de management financiar pentru asigurarea unei cresteri reale a nivelului pensiilor în România
10. Ajutoarele de stat în sectoarele sensibile concurential (carbune, siderurgie, constructii navale, constructii, autovehicule, transporturi)
11. Ierarhizarea prioritatilor de dezvoltare agricola si rurala în România. Influentele noii reforme a Politicii Agricole Comunitare
12. Evaluarea costurilor si beneficiilor aderarii României la UE
  
Studii de impact PAIS3 (2005)
Sinteze
1. Analiza capacitãtii de absorbtie a fondurilor comunitare în România
2. Impactul liberalizãrii contului de capital asupra cursului de schimb si competitivitãþii economiei românesti
3. Reforma administratiei publice în perspectiva integrãrii României în Uniunea Europeanã
4. Performanta în contextul agendei Lisabona : experiente de succes, design institutional, implicatii pentru România
5. România si Republica Moldova - între politica europeanã de vecinãtate si perspectiva extinderii Uniunii Europene
6. Sectorul agricol în perspectiva aderãrii României la Uniunea Europeanã: implicatii asupra sistemului de plãti
7. Elemente de strategie a pregãtirii României pentru perioada post-aderare
8. Directii necesare de dezvoltare institutionalã (adâncire) a UE în raport cu dezvoltarea sa pe orizontalã (extindere)
9. Analiza si evaluarea evolutiilor în plan economic, institutional si social în cazul noilor state membre ale UE, dupã 1 mai 2004
 
Reteaua de Centre de Studii Europene
  
UNITATI DE COORDONARE A TRADUCERILOR in:
Republica Cehã
Estonia
Letonia
Polonia
Slovenia
Slovacia
Ungaria

BAZA DE DATE LEGISLATIVA A UNIUNII EUROPENE Eur-Lex

BAZA DE DATE CU TEXTE LEGISLATIVE ALE UNIUNII EUROPENE CELEX (numai pentru acte emise pana la 31 decembrie 2004)

DICTIONARE SI GLOSARE ON-LINE
EuroDicAutom
TIS
FAO
Colectia de glosare a Universitatii Vaasa, Finlanda
Portal de dictionare on-line
Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française (bilingv FR-EN)
Colectie de dictionare si glosare terminologice bilingve FR-EN

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864