închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Transparenta » Consultari publice » Arhiva 2008
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãtii publice pentru lucrarea de interes national “Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate" (10-12-2008)
 • Proiect de ORDIN privind proiectarea sistemelor de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagãrii fumului în caz de incendiu (10-12-2008)
 • Proiect de ACT NORMATIV - Bugetul MDLPL 2009 (08-12-2008)
 • Proiect de ORDIN pentru aprobarea reglementãrii tehnice Procedurã privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008 (25-11-2008)
 • Proiect de ORDONANTA pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996 (21-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 711/2001 privind înfiintarea Centrului National pentru Asezãri Umane (habitat) (21-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbanã în care se realizeazã cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitarã si nationalã (21-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru aprobarea obiectivului de investitii si a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitare alimentare cu apã potabilã si retea de distributie sate apartinãtoare, municipiul Motru, jud. Gorj, Reabilitare statie de epurare si înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul Motru, municipiul Motru”, din cadrul  Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 de locuitori”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A (21-11-2008)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare (21-11-2008)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane (19-11-2008)
 • Proiect de ORDONANTÃ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate (13-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind trecerea unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, în proprietatea publicã a municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (13-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Complex Sportiv de Natatie” - Otopeni, Judetul Ilfov (13-11-2008)
 • Proiect de ORDONANTÃ pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (06-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (06-11-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere în care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala (15-10-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (14-10-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiþii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (14-10-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategicã si corelare si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestora (08-10-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înþelegere între Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor si Ministerul Internelor si Afacerilor Regatului, din Olanda, în calitate de Autoritate de Management si Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic pentru programul Reteaua Europeanã de Cunostinte în Urbanism (European Knowledge Urban Network) - EUKN (08-10-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr.1424/2007 privind aprobarea Programului multianual “Asistentã tehnicã pentru sprijinirea autoritãtilor administratiei publice locale în pregãtirea tehnicã a proiectelor de investitii publice, finantabile prin Programul Operational Regional 2007-2013” si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor (08-10-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea Acordului între statele membre si statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de Management si Autoritate de Certificare, privind implementarea Programului Operational ESPON 2013, semnat la Bucuresti, pe data de 22 martie 2008 (22-09-2008)
 • Proiect NORME TEHNICE pentru aplicarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane - Elaborarea registrului local al spatiilor verzi (16-09-2008)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 46 din 28 august 2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorialã europeanã" (20-08-2008)
 • Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare si statiilor de epurare în localitãtile cu pânã la 50.000 de locuitori" (20-08-2008)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari (04-08-2008)
 • Proiect de HOTARARE privind organizarea, în România, a Punctului de Contact ESPON pentru sprijinirea implementãrii „Programului ESPON 2013 - Reteaua europeanã de observare a dezvoltãrii si coeziunii teritoriale(04-08-2008)
 • Proiect de ORDONANTÃ pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (18-07-2008)
 • Proiect de REGLEMENTARE TEHNICA - "Cod de evaluare seismicà a clÃdirilor existente" - P100-3: 2008.(14-07-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru  modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bãncilor de date urbane aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 521/1997 (25-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind modificarea Anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 409/2008 pentru aprobarea „Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localitãti din zone defavorizate, pentru anul 2008“ (10-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 de locuitori”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii (10-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (10-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Hotãrârii Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (10-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (10-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001 (09-06-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea Programului-pilot „Locuinte sociale pentru comunitãtile de romi” (20-05-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru completarea Anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare la clãdirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public (20-05-2008)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru elaborarea si actualizarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial si a finantãrii acestora (20-05-2008)
 • Proiecte de acte normative ale pachetului de legi de locuire (16-05-2008)
 • Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1275/2000 (16-05-2008)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personalã aprobat prin Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 51/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobate prin Ordinului comun al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintelor nr. 166/2007 si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 216/2007 (15-05-2008)
 • Proiect de HOTARARE privind schimbarea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate în proprietatea publicã a unitãtilor administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale si mãsuri necesare în vederea aplicãrii prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitor la administrarea acestora. (09-04-2008)
 • Proiect de HOTARARE privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale si mãsuri necesare în vederea aplicãrii prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitor la administrarea si vânzarea acestora. (09-04-2008)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice si Locuintelor. (18-03-2008)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare si modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeazã a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari (28-02-2008)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea Anexei 2/292, la Hotãrârea Guvernului nr. 1573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de investitii din cadrul Programului "Constructie de sãli de sport” derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii "C.N.I" – SA (27-02-2008)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii „Sala polivalenta 4000 locuri”, str. Mihai Viteazu, Municipiul Piatra Neamt, Judetul Neamt”. (05-02-2008)
 • Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (28-01-2008)
 • Proiect de HOTARARE  pentru aprobarea „Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localitati din zone defavorizate, pentru anul 2008" (28-01-2008)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii” (28-01-2008)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864