închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Lucrari publice » Programe social - culturale si sportive » Programul pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale de drept public, în mediul rural si mic urban

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrãrilor de constructie a asezãmintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

Obiectiv proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezãminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitãtile unde nu existã asemenea institutii
 
1. CADRUL LEGISLATIV
 • Ordonanta Guvernului nr. 25/2001, privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.”-S.A. , aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea 117/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfãsurarea activitãtii asezãmintelor culturale;
 • Legea nr. 143/2007, pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfãsurarea activitãtii asezãmintelor culturale;
 • Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfãsurarea activitãtii asezãmintelor culturale;
 • Legea nr. 357/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfãsurarea activitãtii asezãmintelor culturale;
 • Hotãrârea Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea “Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.”;
 • Hotãrârea Guvernului nr. 524/2008 privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea “Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.”;
 •  Legea bugetului de stat, care se aprobã anual.


2. PREZENTAREA GENERALA A PROGRAMULUI
Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrãrilor de constructie a asezãmintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, are ca principale obiective:

 • proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezãminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitãtile unde nu existã asemenea institutii;
 • reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban;
 • reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul rural;
 • finalizarea lucrãrilor de constructie si dotarea asezãmintelor culturale din mediul rural si mic urban.


Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A. se ocupã de implementarea obiectivelor de la punctele a) si b). Obiectivele de la punctele c) si d) realizeazã prin  Programul National de Dezvoltare Ruralã (PNDR), Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale fiind unitatea de management pentru PNDR, respectiv Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniul National.

Obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezãminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, care se realizeazã de MDRL prin CNI-SA, se caracterizeazã prin urmãtoarele:

 • scop: Cresterea calitãtii vietii culturale în mediul mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale .
 • obiectiv: întãrirea rolului asezãmintelor culturale si transformarea acestora în centre comunitare de acces la informatie si culturã si de coeziune socialã, diversificarea ofertei culturale, cresterea gradului de acces si de participare a populatiei rurale la viata culturalã.


Construirea de sedii pentru asezãminte culturale în localitãtile unde nu existã asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, urmeazã sã se producã prin replicarea unui numãr de 3 proiecte-pilot, care  vor avea fatade adaptate arhitectural  celor 5 zone istorice ale României si vor fi dimensionate în functie de numãrul de locuitori ai unitãtii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate. Astfel:

 • pentru localitãtile cu o populatie de pânã la 3000 de locuitori se vor construi cãmine culturale TIP I , cu o capacitate a sãlii de 196 locuri;
 • pentru localitãtile cu o populatie cuprinsã între 3000-5000 de locuitori se vor construi cãmine TIP II, cu o capacitate a sãlii de 238 locuri;
 • pentru localitãtile din mediul mic urban cu o populatie de peste 5000 de locuitori se vor construi cãmine TIP III, cu o capaciatte a sãlii de 300 locuri.


3.  ARIA ELIGIBILA
Mediul rural si mic urban, respectiv localitãti urbane de rangul III, orase, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a, Reteaua de localitãti, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

4. BENEFICIARI
Autoritãtile administratiei publice centrale, precum si autoritãtile administratiei publice locale.

5. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A.

6. SURSE DE FINANTARE
Obiectivele aflate pe lista de finantare aprobatã anual se finanteaza de la bugetul de stat, prin MDRL si bugetul local

7. CARACTERISTICI DE DERULARE A PROGRAMULUI
Derularea investitiilor în constructia de asezãminte culturale se realizeazã prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.”-S.A., societate pe actiuni care functioneazã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. Constructiile se amplaseazã pe terenuri proprietate privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, libere de orice sarcini. Viabilizarea terenurilor pe care se amplaseazã constructiile cade în sarcina beneficiarilor, în corelare cu cu graficele de executie semnate de antreprenorul general al lucrãrii.

8. ETAPE DE DERULARE
În vederea implementãrii obiectivelor de la punctele a), b) si d) ale Programului a fost Constituitã Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, a cãrei presedintie este asiguratã de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National. În vederea selectãrii, unitãtile administrativ teritoriale depun un dosar care trebuie sã continã documentele prevãzute în Ghidul Operational. Primul termen de depunere a dosarelor a fost 04.07.2007 - 04.08.2007. În aceastã primã sesiune au fost depuse 478 de dosare. În urma analizãrii acestora, au fost declarate conforme cu criteriile de leigibilitate 474 de dosare, iar 4 au fost declarate neconforme. Listele pot fi consultate atât pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei precum si pe site-ul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National. Pe baza acestor liste, CNI-SA a întocmit Lista sintezã, aprobatã conform prevederilor legale. Pe baza listei sintezã aprobatã, se întocmeste lista cu obiectivele propuse a fi finantate, care se aprobã conform prevederilor legale.

Pentru obiectivele de investitii finantate, beneficiarii predau, gratuit, pe bazã de protocol, cãtre CNI-SA, amplasamentul, pe toatã perioada de executie a obiectivului. Urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor se face de cãtre CNI-SA. La terminarea obiectivului, CNI-SA predã beneficiarului, cu titlu gratuit, prin protocol, atât terenul cât si obiectivul de investitii terminat.

ATENTIE la situatia juridicã a terenului precum si asigurarea fondurilor necesare si efectuarea în timp a tuturor diligentelor în vederea asigurãrii de cãtre UAT a utilitãtilor conform graficului antreprenorului. 
 
Persoana de contact:
Popescu Anca, Sef Serviciu infrastructurã ruralã, social-culturalã si sportivã
E-mail : anca.popescu@mdrl.ro

(actualizat: 03-12-2009)

Fişiere ataşate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864